Mijn goede burgermanschap in de knel?

Ik kijk in de spiegel en zie een hoop zaken die je als penopauzer niet wil zien, maar ik laat het links liggen. Contactmakend met mijn spiegelbeeld ben ik op zoek naar mijn eigen burgerschap en verantwoordelijkheid. Ook ik wil dat het goed komt met Nederland. Ook ik vind dat we als Nederland het Europees moeten aanpakken. En ik vind vooral dat we allemaal mee moeten in de vaart der volkeren. Of eigenlijk, om het spreekwoord te actualiseren, allemaal gelijkmatig moeten afremmen. Het gaat immers niet zo heel goed en het kabinet Rutte in gevangenschap van de PVV heeft de situatie eerder verslechterd dan een constructieve bijdrage geleverd.

Nu hoor ik dat de VVD en het CDA proberen een Kamermeerderheid te construeren om de begroting voor 30 april naar Brussel op te sturen. Mininster De Jager en andere prominenten zijn op zoek naar verstandige politici van D66, ChristenUnie en GroenLinks om vooral maar mee te participeren om de uitkomsten van het gedoogmonster na 7 weken oeverloos onderhandelen in het Catshuis te accepteren. Er moet een deugdelijke begroting komen. Misschien kan ‘dees of geen’ nog iets binnenslepen voor zijn of haar eigen partij? Hobby’s van de gijzelnemer PVV zullen mogelijk verlaten worden (Animal Cops). De basis is een strak huishoudboekje, met de 3% norm, in te leveren bij Brussel met alle sociaal-maatschappelijke consequenties voor Nederland. D66, ChristenUnie en GroenLinks zijn blijkbaar serieuze onderhandelingspartners, om de beoogde Kamermeerderheid te verkrijgen.

De oppositie wordt blijkbaar klaar-gemasseerd om te slikken, waar ze gedurende het kabinet Rutte tegen te hoop liepen. CDA en VVD hopen het benodigde verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de toekomst van Nederland bij hen te vinden. Vrij vertaald, als je de plannen van het demissionaire kabinet steunt betoon je je een verstandig burger met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Laat ik dat laatste bij de bestudering van mijn spiegelbeeld,  een verstandig burger met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel, ook bij mezelf bespeuren. Maar ik kom tot hele andere conclusies. Ik denk dat Nederland pas weer echt (Europees) vooruit kan, door de verloren periode van het gedoogmonster en alle prominente hoofdrolspelers, de achteruitingang van het politieke toneel af te voeren. De afgelopen 558 dagen onder leiding van Wilders met marionetten als Rutte en Verhagen hebben niets opgeleverd waar rechts zich de vingers bij aflikt. Voor de rest van weldenkend Nederland is het vooral destructief gebleken. Ze mogen dus wel een toontje lager zingen. Ik ga zeker niet pleiten dat we linkse hobby’s moeten oppoetsen, integendeel. Maar het gemak waarmee door D66, ChristenUnie en GroenLinks de macht wordt opgezocht, verbaast me hogelijk. Sterker nog, ik vind het onbegrijpelijk en misschien wel immoreel. Misschien zie ik wat over het hoofd, maar in de spiegel zie ik wel een verstandig burger met maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel.

Kakelkrant van Sprakeloos 59: Verlosser Samsom?

Het is genoegzaam bekend, het land gaat met het gedoogmonster naar de Filistijnen. Samenhang ontbreekt, noodzakelijke hervormingen worden niet doorgevoerd en het enige daadkrachtige geluid betreft stoere taal jegens de zwakkere in de samenleving. De PVV blijkt niet de beschermende buffer voor Henk en Ingrid te zijn, ze slaken slechts confronterende meningen om de animositeit in de samenleving en met Europa te vergroten.

Nu moet gesteld worden dat het tegengeluid heel zwak is. De liberalen vernaggelen aan de lopende band hun liberale principes en zijn geen knip voor de neus waard. Dat D66 hier niet gigantisch van profiteert is eigenlijk de zwakte van de Redelijken en/of de Rekkelijken zelf. Het CDA is zich al jaren aan het herontdekken, maar enig uitzicht op een nieuwe verschijningsvorm is er niet. Als lichtpuntje in het politieke spectrum kunnen we de jongens en meisjes van Emiel Roemer aanstippen. Je kunt het met de socialisten eens zijn of niet, ze doen het electoraal heel goed als we de peilingen mogen geloven.

Dat laatste kan niet gezegd worden van de PvdA. Onzichtbaar en niet daadkrachtig en dus de kop van Cohen moest eraan geloven. Onterecht, want voor mij was (bijna) de hele fractie onzichtbaar en het verwijt van medegedoger (of zelfs te veel mededogen met Rutte) bekroop mij ook regelmatig. Maar nu wordt het anders, Cohen heeft plaatsgemaakt voor een echte Cohaan. Diederik Samsom, de actievoerder, Diederik Samsom de straatvechter, Diederik Samsom de kenner van de rafelranden van de maatschappij in hoedanigheid van straatcoach, Diederik Samsom de wetenschapper, Diederik Samsom met de neiging om af en toe een ongeleid projectiel te zijn. Kortom, Diederik Samsom als verlosser?

Ik denk dat de PvdA blij moet zijn met Diederik Samsom. Niet als verlosser, maar vertolker van ingehouden woede, die ook bij veel PvdA-leden aanwezig moet zijn. Dit is Job Cohen dus niet gelukt en dat is vooral de hele fractie te verwijten. Dezelfde fractie die nu als een eenheid achter Diederik Samsom moet gaan staan. Diederik Samsom moet zijn kracht gaan bewijzen. Onwillekeurig komt bij mij de vergelijking naar boven met zijn (bijna) naamgenoot. In vroeger tijden een actievoerder met een bos krullen in de kracht van zijn leven. De wilde manen als symbool voor tomeloze energie en kracht. Inmiddels gladgeschoren en daarmee met ingehouden kracht en energie? Zal hij gaan vlammen zoals in vroeger tijden en de kracht tonen zoals het oudtestamentische figuur Samson? Of is Samsom zijn Delilah al tegengekomen en moet hij een geketend gevecht gaan voeren in de stroop van de PvdA-burelen?

Kakelkrant van Sprakeloos 57: Vorming nieuw ministerie (VVV) in tussenformatie

Uit welingelichte bronnen is vernomen dat er zich een nieuw, onoverkomelijk probleem voordoet bij de aanstaande tussenformatie. Ik heb het niet over de 9 miljard extra bezuinigingen of het handhaven van de 3% norm van het begrotingstekort. De kans dat de ondersteuners van het gedoogmonster – CDA, VVD en PVV – hier zonder gezichtsverlies uit gaan komen is al zeer gering. Ze zoeken het zich maar uit op het Catshuis. De onderlinge gijzeling van de drie partijen heeft nog tot weinig verheffends geleid, laat staan constructief beleid.

Nee, het werkelijk probleem voor de aanstaande onderhandelingen is een nieuwe eis die boven tafel is gekomen. Het is niet zeker welke van de drie partijen met het geheime voorstel is gekomen, maar er wordt gesproken over nieuw beleid, wellicht een nieuw ministerie dat opgericht moet worden. In een tijd van vereenvoudiging van de regels, terugdringen van ambtenaren is een geheel (allesomvattend) nieuw ministerie onverkoopbaar. “En toch is het nodig”. Dit zou één van de CDA ministers hebben gezegd. Naast een ministerie voor Immigratie, integratie en asiel, wordt gekeken naar een coördinerend ministerie van VVV (Verdediging Vreemdelingen Verkeer(d). Na de ervaringen van minister Gerd Leers in Polen, waarbij hij de zeer negatieve gevolgen van de xenofobische houding van het gedoogkabinet moet blussen.

Vanuit verschillende ministeries moet dit ministerie gevoed worden. Te denken valt daarbij aan Buitenlandse Zaken (imagoschade), Economische Zaken (partners die dreigen met boycotten zoals bijvoorbeeld Roemenië) en ministerie OCW (uitleggen van gedoogcultuur). Gerd Leers voelt volgens die geheime bronnen wel wat voor het bemannen van het nieuwe ministerie. Hij zou dit veel leuker vinden dan Mauro’s uitwijzen. Mogelijk dat de SGP voor hun zeer gedooghouding een minister mogen leveren om de plek van Leers op te vullen. Zo kunnen zij hun christelijke taak voortzetten op het hoogste, door God gegeven gezag, voortzetten.

Een nieuw ministerie (VVV) dus als eerste overlegpunt bij de tussenformatie. Extra kosten door het noodzakelijke ‘brandblus’-ministerie. Misschien kunnen ze maandag maar beter bij elkaar komen en deemoedig tot de conclusie komen dat het allemaal maar een grap was en nieuwe verkiezingen uitschrijven, dat werkt vast bezuinigend.

Kakelkrant van Sprakeloos 54: De Berg van Heni

Het begint over te hellen, de berg van HENI. Door toedoen van Geert Wilders, of eigenlijk door niets te doen voor Henk en Ingrid. De monopoly-positie van onze nationale onvrede ligt niet meer alleen bij de PVV. Het was natuurlijk belachelijk dat Geert Wilders het alleenrecht op nationaal gemopper binnen leek te hebben. Aan de ene kant is dat natuurlijk de schuld van alle andere politieke partijen die de ontevredenheid in hoge mate veronachtzaamden. Maar ook Henk en Ingrid zelf dachten met de snelle, simpele en leugenachtige oplossingen van Wilders garen te spinnen. Inmiddels weten ze wat het gedoogmonster van Wilders waard is.

Maar de berg van onvrede (HenkENIngrid=Heni) blijft gewoon aanwezig, of wordt misschien nog wel erger door uitstel van maatregelen om de onvrede op te lossen. Henk en Ingrid zijn misschien nog bozer op de politiek omdat de engel van waarden, normen en plat taalgebruik de lamme(CDA) en de blinde(VVD) blijft helpen. En zoals genoegzaam bekend, kabinet Rutte weet helemaal niets binnen te slepen voor Henk en Ingrid, hooguit wat stoere taal over moslims en Mauro’s. Daar worden Henk en Ingrid dus niet gelukkig van.

Dat zien nu ook Henk en Ingrid en ze stappen massaal over naar de SP van Emiel Roemer, ook een tegenpartij. Maar ere wie ere toekomt, wel een tegenpartij met een consistente lijn en oplossingsgerichtheid. Over de smaak van de oplossing kunnen de meningen uiteraard verschillend zijn. Ieder zijn meug. Dat Emiel en de zijnen ook voor Henk en Ingrid kiezen en niet solidair zijn met allerlei soortgenoten in Griekenland, Spanje en Italië is hun goed recht. Tien jaar geleden vervaagde het rood al buiten de landsgrenzen. Dus zeg niet dat ze het niet gezegd hebben.

Ene Pechtold van het voorheen redelijke alternatief roept in één keer dat de massale overgang van Henk en Ingrid naar het socialisme een veel groter gevaar is dan de volksmennerij van Geert Wilders. ,,Wat is dat voor een kwalijke oprisping, Alexander?” Het is gewoon democratie hoor en de onvrede is alom aanwezig. Zolang het redelijk alternatief geen alternatief is voor Henk en Ingrid met hun onvrede verplaatsen ze gewoon de Berg van Heni van Geert naar Emiel.

Of is het misschien dat D66 geen academische actie meer kan voeren tegen de PVV. Dat leverde geen windeieren op, zo blijkt keer op keer uit de opiniepeilingen. Die melkkoe lijkt te verdampen, dus we gaan maar anti-socialistische prietpraat uitslaan. ,,Nee, Alexander, dat kun je beter, veel beter. Bedenk maar alternatieven om de berg van onvrede van Henk en Ingrid te pareren. Henk en Ingrid bepalen wel of het redelijk is.

Kakelkrant van Sprakeloos 27: Het is kruipen voor Geert!

 

De sorry-cultuur is misschien wel de basis waaraan de PVV zijn bestaansrecht te danken heeft, naast natuurlijk de intense afkeer jegens moslims en het voor de gek houden van Henk en Ingrid. De sorry-cultuur staat voor oude politiek en achterkamertjes en dat lusten Wildersianen niet. Nu constateer ik dat het gedoogmonster grote gelijkenissen vertoont met hetgeen Geert Wilders zo verafschuwt. Misschien kan het met politiek niet anders en komt ook Wilders tot die conclusie. Tenminste één ding doet Geert Wilders anders, buiten natuurlijk het bezigen van onparlementair taalgebruik hetgeen Geert duidelijkheid noemt, dat is verongelijkt klikken bij de bovenmeester. Misschien is dat een trenbreuk oftewel nieuwe politiek? Voorlopig zijn vooral CDA-ers hiervan het slachtoffer, al hebben ze dat vooral aan zichzelf te danken.

Ik neem u even terug naar de oude politiek of misschien wel naar algemene menselijke waarden via de spreekwoorden ‘Waar gehakt wordt, vallen spaanders’ of ‘fouten maken is menselijk’. Kortom een mens is niet onfeilbaar, de slager niet, de timmerman niet, u en ik niet, dus ook politici niet. En als je fouten maakt dan zeg je sorry en doet vervolgens je stinkende best om dezelfde fout niet opnieuw te maken. Zo doen ook politici dat, want ze zijn niet alleswetend en alleskunnend, integendeel zou ik haast zeggen. Maar wij hebben ze per slot van rekening gekozen. Mocht je echter willens en wetens fouten maken, met in gedachte dat, als ze erachter komen, een ‘sorry’ voldoende is als een aflaat voor je slechte (politieke) geweten, dan is dat zwendel en geen transparantie politiek.

Ook het CDA zal in principe voorstander zijn van transparante politiek. Zeker nu ze gekozen hebben ‘om met hun poten in de modder te staan’ en ‘hun verantwoordelijkheid te dragen‘. Met een beetje kennis van (christelijke) solidariteit en meededogen, snap ik dat niet. Aan de andere kant heb ik voldoende zelfkennis. Ik snap heel veel niet in het (politieke) leven en kan daar mee leven.

Een aantal CDA-ers vindt heel terecht dat zij ook moeten zeggen wat ze vinden op basis van hun geweten en politieke principes. Maar ze moeten blijkbaar tegenwoordig oppassen met wat ze zeggen. Als een heuse Inquisiteur van het gedoogbeleid, waakt Geert namelijk. Als het hem niet welgevallig is, gaat hij stuiteren en rent naar bovenmeester Rutte. En hoewel ik vind dat Rutte nog minder charisma heeft dan Balkenende en de authenticiteit van Chinese koopwaar uitstraalt, is dat voor menig CDA-er voldoende om hun oprechte woorden in te trekken. Sterker nog, ze verexcuseren zich voor het hebben van een eigen mening. Zo ontstaat de nieuwe sorry-cultuur, met nu Gerd Leers als duidelijk exponent door te kruipen voor Geert Wilders. Het gedoogmonster ontpopt zich in een heus gijzelingsdrama waarbij de eigen mening wordt opgeofferd. In navolging van Descartes (Je suis, donc j’existe) hebben ze een nieuwe levensvisie bij de christendemocraten: ‘Ik verexcuseer, dus ik ben een CDA-politicus’.

Kakelkrant van Sprakeloos 20: Rattevanger, mag deze Rat ook mee?

Ik kakel wel, maar dientengevolge ben ik geen rat. Zonder omhaal van woorden lek ik de strekking van mijn brief aan het CPB en de verschillende andere eerbiedwaardige instituten aan u door. Ik ben het zelf die lekt, het is maar dat u het weet. Hiervoor heb ik geen spindokters nodig, zelfs geen gerenommeerde krant. Ik gebruik gewoon mijn eigen Kakelkrant. Daar kan Maxime Verhagen nog een puntje aan zuigen. Want als het over cijfermatige ontevredenheid gaat, denk ik veel meer recht van spreken te hebben dan dat Limburgse mannetje dat acteert als een groot politicus. Verhagen wiens partij veel minder dan 10 procent van de virtuele kiezers vertegenwoordigt, onder de duim wordt gehouden door een ander raar Limburgs mannetje en in de schaduw staat van ’s land grootste PR-marionet. Maxime Verhagen reageert zijn onkunde en onmacht af door te spuien naar de brenger van de slechte boodschappen, het CPB, terwijl hij en passant zijn vileine boodschap waarschijnlijk ook nog doorlekte naar de Telegraaf.

Ik schreef hedenmiddag over mijn ontevredenheid aan het CPB ten aanzien van:

  • de hoogte en doelmatigheid van de door mij te ontvangen PGB gelden voor mijn zoon
  • de belachelijke hoeveelheid geld die in bureaucratische processen wordt gestopt zodat mensen als Maxime Verhagen denkt beleid te kunnen maken en te kunnen controleren. De corebusiness doet niet meer ter zake, bijvoorbeeld in de GGZ. Geld wordt ingezet in nutteloze procedures, systemen, interim-managers, onderzoeksbureaus en afkoopregelingen voor Jan Doedels die ver boven de Balkenende-norm krijgen, niet verdienen uiteraard.

Ook heb ik een brief geschreven naar de belastingdienst omdat ik te weinig terug krijg op basis van verkeerde cijfers inzake het loongebouw waarbij ik kan onderbouwen dat ik te weinig verdien. Verder heeft de Radboud Universiteit in Nijmegen een gepeperde brief van mij gekregen omdat ik met terugwerkende kracht niet eens ben met de beoordeling van mijn scriptie. Bovendien mocht het onderwijs beter, toen al, zodat ik niet van die rare stukjes zou hoeven te schrijven. Het zijn zo maar enkele zaken, waarover ik jarenlang gezwegen heb. Maar nu een Excellentie een aanval op de instituties doet, kan ik niet achter blijven. Een goed voorbeeld doet goed volgen.

 

Ik heb nog één suggestie voor een boze brief van de hand van Verhagen zelf, namelijk, misschien kan hij het CPB laten uitrekenen of in de Raad van Elf, naast de Oppernar, wel elf ministers zitting hebben. Ook kan hij laten uitrekenen hoeveel het iedere Nederlander kost dat ze die bruine schaduw rondom dit kabinet blijven gedogen. Meten is namelijk weten.

100% NL of af en toe een beetje Anschluss bij onze buren

Mijn antipathie tegen dit gedoogkabinet is niet geboren uit een standaard houding van ‘Ik ben tegû’ Op heel veel gebieden kan het beter en anders, sterker, moet het beter en anders. Mijn werkgebied, de geestelijke gezondheidszorg, is vergeven van bureaucratie. Daar wordt niets aan gedaan. Het onderwijs moet beter om ons te kunnen handhaven in de mondiaal veranderende omgeving, maar ik zie nog niet eens aanzet. Kunstbeleid is gericht op meer marktwerking, laat het dan zien. Nu moet e.e.a. verdwijnen, dus in de overheidsruif komt minder, maar het wordt ook met minder mensen gedeeld. Is dat verandering? En het ergste is het maniakale plezier dat de bewindslieden en vooral een aantal Kamerleden heeft, slechts om de “linksche kerk” te pesten, alsof kunst slechts voor links georiënteerde mensen is? Als je je zo presenteert, dan denk ik dat een beschavingsoffensief echt nodig is.

Maar wel heel veel symboolbeleid voor de Bühne. Kijk ons is streng zijn! Zie ons eens pro NL zijn! Kijk ons een empathisch zijn met dieren, maar verwesterde Afghaanse meisjes het liefst in handen van middeleeuwse tribale neanderthalers laten vallen. We zijn immers duidelijk, daar is iedereen bij gebaat.

Onlangs hebben we het vooraanstaande issue van de Nederlandstalige muziek verplicht op de radio mogen aanschouwen. De wereld kan vergaan, maar ‘Ouwe taaie, jippiejippiejee’ moet op de radio en de dames en heren politici van dit gedoogmonster zullen ervoor zorgen. Ook ik weet dat er prachtig Nederlandstalige muziek is, dus vandaar heb ik meteen een voorschotje genomen om ook twitter genoeg 100% NL te maken, in ieder geval 35%. Maar van overdrijven houd ik niet, dus meteen compensatie gezocht in de Franse chansons en vandaag dus de Duitse Schlager. Ook mooi. Misschien kan de politiek voor de ontwikkeling van de Nederlandse bevolking ook een percentage voor Frans en Duitstalige muziek instellen, puur voor educatieve doeleinden? Ik begrijp dat een limiet voor een Turks of Marokkaans moppie muziek iets te veel gevraagd is. Misschien toekomstmuziek, maar nu is het tijd voor de Duitse Schlager.

Via Twitter zal hieronder mijn top 10 geopenbaard worden.

Jij allochtoon, Griek, muzzelman Ich bin wie du http://bit.ly/1a7DjK Echt waar! #verplichtnederlandstalig Op nr.10 vandaag

99 proefballonnetjes, stoere taal voor de Bühne, geen lijn in het beleid en gevangen van elkaar #CDA #VVD #PVV http://bit.ly/GTvBW #verplichtnederlandstalig op nr 9

Skandall um Wer, Wie Wass? Waar zijn de waard & normen van Balkenende gebleven bij #CDA? Jedenfalls #SkandallumRosie op nr 8 http://bit.ly/cHAftE

#Rutte premier van alle NLers? Moet hij eerst leiding geven aan mensen die vrede hebben met zichzelf. Nonverbaal stralen ze onvrede uit http://bit.ly/12DXU0 op 7 #einbischenfriede

Beste gedoogpartners, vanavond een biertje, sigaretje en dan een persconferentie waarin aangekondigd dat #kabinetRutte een grote 1april grap was http://bit.ly/iX33eb nr6

#verplichtnederlandstalig of anscluss bij het Duits. Soms ook heel mooi #LudwigHirsch http://bit.ly/3edjiS laten alle vogels tot mij komen op nr5

Koning, keizer admiraal op het kleine kamertje allemaal gelijk, zo ook #majortom Een mooi uitgangspunt voor mededogen in beleid http://bit.ly/9b2Qiu  op nr4

Theo fährt nach Lodz maar mijnheer Rutte Wohin fahren wir, wir Niederländer? http://bit.ly/AF5X7 Ich habe keine Ahnung. #verplichtnederlandstalig op nr3

#VVD liberaal? #CDA christelijke waarden en mededogen? Goed #PVV anti Europees en nog meer anti, maar toch #Allemenschenwerdenbrüder http://bit.ly/la3RL  nr2

Schrikbeeld of werkelijkheid? Duet #Verhagen en #Rutte Ode aan Wilders http://bit.ly/3WbhEX Du Du Du laat het ophouden nr1

En hier draait het uiteindelijk allemaal om, het #bruttosozialprodukt http://bit.ly/5ZH7N  als extraatje voor #verplichtnederlandstalig

RECHTS advies aan minister Hillen uit een LINKSE koker

Laat ik beginnen te zeggen dat ik geen pacifist ben. Ik heb namelijk te veel cynisme in me en ik denk bovendien dat mijn historisch besef me ernstig in de weg staat om te geloven in het utopische gedachtengoed van de pacifist. Aan de andere kant ben ik wel blij dat ze mij bij het leger niet nodig hadden, hoewel ik het op dat moment erg vond als 18 jarige om met andere kneuzen en daadwerkelijke randdebielen weggezet te worden. Ik had nog wel zo’n aardig gesprek met een majoor of kapitein en overwoog me zelfs te kandideren voor Libanon.

En verder vind ik dat GroenLinks er wel hele rare standpunten op na houdt als het gaat om meedoen met missies, of juist niet, sinds Jolande Sap daar de sergeant-majoor is, ontspeend van ieder realiteitsbesef. En dat die realiteit niet fraai is besef ik ten volle en dat iedere militaire actie gevolgen heeft, net zoals het niet meedoen met militaire acties trouwens.

Zo dit is in een vogelvlucht even mijn idee over het leger en alles wat er om heen hangt. En dat is handig om te weten om het onderstaande voorstel in perspectief te plaatsen.

Er moet 1 miljard bezuinigd worden bij defensie en dat kan zelfs leiden tot 5000 gedwongen ontslagenen. Tanks moeten bij het schroot, F16 zullen met minder moeten doen en alle rangen en standen moeten er aan geloven. Minister Brekebeen Hillen mag de operatie leiden namens het kabinet. Een kabinet dat zo graag meedoet met allerlei vredes- en andere missies, maar met deze bezuinigingen een minder gewaardeerde partner omdat het speelgoed toch minder is geworden.

Al dagen gonst het van de geruchten dat de militaire vakbonden het heel hard gaan spelen, want ze zijn van oordeel dat ‘onze jannen’ nu al aan de ondergrens zitten. Het materieel staat meer stil dan dat het in bedrijf is en een rondje proefvliegen kan alleen dan als er een likje benzine over is. Een deugdelijke actie in Kunduz of Libië is op dit moment eigenlijk al onverantwoordelijk, maar wordt een slapstickfilm bij de voorgenomen bezuinigingen. En dan het morele aspect, dat je mannen en vrouwen namens Nederland in oorlogssituaties stuurt (Ja, mevrouw Sap, dat is Kunduz) waarbij er altijd een gerede kans is om slachtoffer te worden met de dood tot gevolg. En wat te denken van de kans op een posttraumatische stress stoornis, weliswaar voor volk en vaderland, maar toch. Voor de morele argumenten van de vakbonden ben ik gevoelig. Ik doe daarom een voorstel aan Minister Hillen om eens goed na te gaan denken over de maatschappelijke functie die het leger kan, en misschien wel moet hebben. En dan heb ik het nog niet eens over de economische bedrijvigheid en banen van de mensen die weg en de gevolgen voor de omgeving, te denken valt aan te lokale economie in Den Helder.

Punten voor onderzoek en overweging van mij aan minister Hillen:

  1. Het disciplineren van grote groepen jongeren, die om wat voor reden uitgevallen zijn op scholen, geen diploma hebben of anderszins niet meekomen. Moeten we hen afschrijven, een deel wil best werken en een dag/nachtritme en van betekenis zijn voor de maatschappij. Zonder leger zijn ze aangewezen op UWV, bijstand of criminaliteit. Het leger als opvoedkundig instrument en toucheer de inverdieneffecten vanuit Sociale Zaken, Justitie en de geestelijke gezondheidszorg.
  2. Net zoals de hele maatschappij zich moet vermarkten, waarom zou het leger dat niet kunnen? Er zijn volgens mij voldoende maatschappelijke- en misschien ook wel bedrijfseconomische doelen te bedenken waarbij veel mankracht nodig is, maar die niet gedaan kunnen worden door gebrek aan die georganiseerde mankracht. Te weinig politie bij een voetbalwedstrijd, een club kan betalen door de strijdkrachten een taak te geven. Het verkeer regelen bij grote evenementen, we ontlasten de politie en onze jongens en meiden van stavast bekwamen zich in deze maatschappelijke discipline. Leerzaam, nuttig en het levert ook nog wat op voor defensie. Dit zijn slechts voorzetjes, er is veel meer denkbaar.
  3. Het uitkammen of schoonmaken van stukken bos- of natuurgebied, Jan Soldaat gaat op heitje voor karweitje en minister Hillen kan zijn begroting rondmaken.
  4. En waarom zouden in het voorjaar niet groepen militairen naar Limburg gaan om het witte goud uit de grond te halen voor marktconforme arbeidslonen die rechtstreeks naar de baten van het leger gaan? Een fabriek zit verlegen om mankrachten voor een korte opdracht, hup een heel arsenaal aan arbeidskrachten is zo te leveren, met discipline, huisvesting en leiding erbij. Kost een centje, maar goed, je kunt economisch verder zonder vaste lasten op langer termijn.

Creatief blijven denken is het advies dat ik het kabinet in zijn algemeenheid mee wil geven en minister Hillen in het bijzonder. Hoe kun je namelijk dit rechtse gedooggedrocht enig aanzien geven als je de politie uitkleedt en van het leger een karikatuur van zichzelf? Dames en Heren van het kabinet, iets strabanter graag. En dat zo’n advies uit een ietwat linksige koker moet komen is natuurlijk wel heel bedenkelijk. Het lijkt me een voorstel om de vingers rechtshandig mee af te likken zou premier Rutte moet denken.

Dus Voorwaarts Mars, Hillen. LINKS, RECHTS, LINKS, RECHTS,

PS. Heb ik de JSF (de nalatenschap van de Lijst Pim Fortuijn) al benoemd in dit betoog? Nee, misschien zijn er sterke rekenkundigen en boekhouders die de minister op dit vlak bij kunnen bijpraten.